Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.beautyholic.sk, ktorého prevádzkovateľom je: MV Art s.r.o., Hlinková 616|12, 04001 Košice IČO: 54 225 710  Email: [email protected]
tel.č.: +421 915 871 148

1.2 Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné

 

2. Cena tovaru

2.1 Predávajúci je platcom DPH.

2.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

3. Objednávka tovaru

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

3.2 Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Na vami uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenu sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť a pod.).

3.6 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia §3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

4. Platba

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci : a) prevodným príkazom zo svojho účtu, b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho, c) platobnou bránou d) dobierkou.

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s potvrdením o odoslaní tovaru, prostredníctvom e-mailu.

 

5. Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

5.2 Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

5.3 Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.

5.4 Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaný návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5.5 Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

 • Kuriérskou spoločnosťou 
 • prostredníctvom služby Packeta ZPOINT odberné miesta, prevádzkovaná spoločnosťou Packeta s. r. o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • osobný odber na Alžbetinej 53, po-pia 8.00-13.00 alebo po vzájomnej dohode.

 

6. Poplatky za prepravu a možnosti platieb

6.1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

Doručenie na území Slovenskej republiky:

 • pri doprave kurierskou spoločnosťou s doručením do 1-3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 3,80 €
 • pri doprave kuriérskou spoločnosťou Zásielkovňa ZPOINT odberné miesta,  s doručením do 1-3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 1,95 €
 • Osobný odber - zadarmo

Pri objednávke nad 65 € je doprava zadarmo pre akýkoľvek spôsob dopravy (pre SR).

Doručenie na území Českej republiky:

 • pri doprave kuriérskou spoločnosťou Zásielkovňa ZPOINT odberné miesta,  s doručením do 1-3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,50 €
 • pri doprave kuriérskou spoločnosťou doručenie na adresu,  s doručením do 1-3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5 €

Pri objednávku nad 80 € je doprava zadarmo pre akýkoľvek spôsob dopravy ( pre ČR).

6.2  Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi alebo na odbernom mieste):

Doručenie na území Slovenskej republiky:

 • pri doprave Kurierskou spoločnosťou  s doručením do 1-3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 4,80€
 • pri doprave kuriérskou spoločnosťou Zásielkovňa ZPOINT odberné miesta,  s doručením do 1-3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 2,95€

Doručenie na území Českej republiky:

 • pri doprave kuriérskou spoločnosťou Zásielkovňa ZPOINT odberné miesta,  s doručením do 1-3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 4,50€
 • pri doprave kuriérskou spoločnosťou Zásielkovňa doručenie na adresu,  s doručením do 1-3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 6€

6.3 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

6.4  Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

7. Prevod vlastníckeho práva

7.1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

 

8. Záručná lehota

8.1 Všetok tovar, ktorý Predávajúci predáva, má na obale vyznačenú minimálnu trvanlivosť, šaržu, dátum výroby, alebo iné označenie spotreby.

8.2 Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené zo strany Kupujúceho neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitímtovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním.

 

Reklamačný poriadok

9.1 Predmetom reklamácie je porušenie celistvosti zásielky. Kupujúci je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený (balík Predávajúci posiela v kartóne, zvyčajne lepený lepiacou páskou). V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená, inak poškodená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, Kupujúci na túto skutočnosť upozorní prepravcu, zásielku prekontroluje, spíše s prepravcom reklamačný protokol a zásielku od doručovateľa NEPREVEZME. 

9.2 Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené kuriérom. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné začať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní Kupujúci informuje Predávajúceho emailom na [email protected].

9.3 Ak nastane nejaký iný problém napr. s kvantitou tovaru, tovar si kupujúci neobjednal,

s kvalitou tovaru (s dátumom exspirácie), s inou šaržou s nesprávnou cenou a chybu spôsobil Predávajúci, Kupujúci Predávajúceho ihneď kontaktuje telefonicky, najneskôr do 2 dní. Ak Kupujúci zistí, že tovar bol dodaný v zlej kvalite (napr. poškodený, neúplný, chýbajúci), má nárok na výmenu tovaru, prípadne doplnenie tovaru. Obratom Vám vrátime peniaze alebo doručíme nový tovar. Prepravné náklady za vrátenie zásielky a nový tovar hradí naša zásielková služba. 

9.4 Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

 1. a) číslo objednávky,
 2. b) označenie a popis poškodenia, závady zásielky.

9.5 Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca.

9.6 V termíne do 30 dní bude Predávajúci informovať Kupujúceho o spôsobe vyriešenia Reklamácie.

 

10 . Záverečné ustanovenia

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P.O.BOX A-35, 040 65  Košice 1

10.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 8.5.2021 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky. Predchádzajúce verzie obchodných podmienok nájdete v odkazoch nižšie.

Na základe vášho správania na našej stranke personalizujeme jej obsah. Kliknutím na „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na ďalších weboch. Personalizáciu si môžete vypnúť v nastaveniach prehliadača.
rozumiem viac info o cookies